Klockan tickar – därför är det viktigt att handla snabbt efter en MS-diagnos

Två personer tittar på en iPad

Leva med MS • Artikel

Skador i centrala nervsystemet, nedbrytning av nervceller och den snabbare minskning av hjärnans volym som man ser vid MS kan börja tidigt i sjukdomsförloppet, till och med innan några symtom märks. Därför kan det få långsiktiga konsekvenser om den som har MS inte får en behandlingsplan kort tid efter diagnosen.

Syftet med artikeln är att betona hur viktigt det är att den som just har fått en MS-diagnos får behandling så snabbt som möjligt. Vi tittar närmare på de förändringar som sker innan några symtom märks och vilka konsekvenser det kan få om inga åtgärder sätts in. 

Risk för att tidig sjukdomsaktivitet vid MS inte upptäcks

Hjärnan har något som kan beskrivas som reservkapacitet – en inbyggd förmåga att bevara funktioner genom att ändra nervbanorna som används.10 Det betyder att hjärnan kan kompensera för skadade nervbanor på grund av tidig MS. Om det finns skador i en del av hjärnan kan den använda andra delar för att kringgå problemet.

 

Hjärna
Det kan vara en del av förklaringen till att du inte upplevde några symtom på de neurologiska skador som din MS orsakade innan du fick din diagnos. Hjärnans reservkapacitet bidrar till att maskera tidiga skador, och eftersom du inte hade några symtom visste du inte att något var fel.
HJärnan bakom ridå

Vad händer innan symtomen på MS visar sig?

Hjärnatrofi är gradvis förlust av hjärnvolym över tid, och det orsakas av skada på och nedbrytning av nervceller i hjärnan. Det drabbar alla på grund av det naturliga åldrandet, men hos den som har MS sker atrofieringen lite snabbare.

Detta snabba förlopp är en viktig del i MS-sjukdomen, den pågår under hela sjukdomsförloppet och även kan ses på MRT undersökningar från personer som inte hade några symtom när bilderna togs men som fick det senare.

En långvarig underliggande MS-aktivitet bidrar till den snabbare förlust av hjärnvolym man ser vid MS. Även denna underliggande sjukdomsaktivitet pågår innan sjukdomssymtomen visar sig. Den är alltså ”tyst” till en början och går obemärkt förbi. Denna tidiga aktivitet anses tillsammans med hjärnatrofi, kontinuerlig ”pyrande” sjukdom utan symtom och aktivering av vissa immunceller i centrala nervsystemet vara det som driver på sjukdomsförloppet vid MS.

Diskutera behandlingsalternativen med din läkare så snabbt som möjligt efter diagnosen

Tidig sjukdomsaktivitet vid MS ska inte försummas, eftersom den kan ha konsekvenser många år framåt i tiden. Exempelvis anser man nu att hjärnatrofin när sjukdomen debuterar kan förutsäga vilka fysiska följder sjukdomen kommer att ha på sikt. Den kan också påverka den kognitiva funktionen mycket längre fram i livet.

Eftersom det finns så starka belägg för att den tidiga sjukdomsaktiviteten har betydelse för dåliga utfall på lång sikt är det oerhört viktigt att sätta in behandling mot MS snabbt efter diagnosen. Om du precis har fått din MS-diagnos ska du diskutera med läkaren vilka behandlingsalternativ som finns så att du säkert får rätt behandling och får börja med den så snart som möjligt. Tidigt insatt behandling mot MS är förknippad med bättre långsiktigt utfall. Det kan alltså göra stor och positiv skillnad för hur din sjukdom utvecklas om du talar med läkaren om behandlingsalternativen på en gång.

Patient som pratar med sin läkare

Det kan vara väldigt svårt att känna igen de tidigaste tecknen på MS, och sjukdomsaktivitet som har pågått en tid kan ha hunnit orsaka skada redan före diagnosen. Därför måste åtgärder vidtas snabbt när symtomen väl kommer och blir märkbara. 

Tidig behandling är bästa tänkbara scenario, men det kommer allt starkare belägg för att sjukdomsmodifiering fortfarande är möjlig under senare skeden av MS – även efter att gångförmågan har försvunnit. Det ger förhoppningar om att rätt hantering av MS kan stoppa eller bromsa fortsatt skada, även om behandlingen sätts in senare än vad som hade varit önskvärt. 

Tala med din läkare om du är orolig för hanteringen av din MS eller vilka konsekvenser den tidiga sjukdomsaktiviteten kan ha haft för utvecklingen av din sjukdom. Ett tips för att underlätta samtalen med vårdteamet är att du skapar en egen Samtalsguide.