MS Fakta


Förstår du behandlingsalternativen?

Kvinna framför dator, funderar över behandlingsalternativ

Det kan kännas som en övermäktig uppgift att sätta sig in i de olika behandlingsalternativen för MS och välja rätt. Eftersom det finns många behandlingar och många faktorer att ta hänsyn till, bland annat vilken typ av MS du har, hur allvarliga dina symtom är och hur ofta de kommer, kan valet verka komplext. Du behöver lära dig om vilka typer av behandlingar som finns, och det är också bra att fundera på vad som är viktigast för dig när det gäller dina personliga livsmål och din livsstil. Om du gör det är du väl förberedd när du ska diskutera behandlingsplanen med din neurolog.

  Nu finns det många behandlingar att välja mellan för den som har MS. Vilka som kan vara aktuella för dig beror troligen både på vilken typ av MS du har, vilka symtom du har och hur svåra de är. Det är bra att diskutera alla alternativ du har med din neurolog så att ni kan ta fram en behandlingsplan som fungerar så bra som möjligt för dig. Om du redan har fått diagnosen kan du läsa våra råd kring att förbereda dig inför ditt första samtal med neurologen. 

  Generellt kan MS-behandlingar ha två olika syften: att hantera symtomen eller fördröja sjukdomsutvecklingen, vilket har samband med dina kortsiktiga respektive långsiktiga behandlingsmål.

  Behandlingar som ger omedelbar symtomlindring kan göra det lättare att återhämta sig efter ett skov och kan användas för att hålla sjukdomen under kontroll i vardagen. Men de skyddar inte mot ytterligare skador på centrala nervsystemet och påverkar inte hur sjukdomen utvecklas med tiden. För det används i stället sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT) som är målinriktade på den underliggande MS-processen.

  DMT-behandlingar gör oftast inte att du mår bättre på en gång, men på lång sikt kan de bidra till minskad funktionsnedsättning och färre svåra skov. I dag finns det flera olika DMT-behandlingar, och det kan vara en bra idé att ägna lite tid åt att diskutera med din neurolog eller MS-sköterska vad som skiljer dem åt. Det är viktigt att du tar den DMT som du ordineras för att bibehålla din livskvalitet i framtiden och begränsa hur MS påverkar din livsstil och dina personliga mål.

  Om du vill ha råd om hur du förbereder dig inför det första samtalet med din neurolog om olika behandlingstyper läs artikeln "Fatta behandlingsbeslut".

  Det finns tre sätt att ge DMT-behandlingar mot MS: via injektion, oralt eller via infusion, det vill säga direkt i en ven. 

  Injektion

  Injektion

  De flesta DMT-behandlingar injiceras regelbundet av patienten själv efter en utbildning som ges av sjukvårdspersonalen. I vissa fall kan injicerbara läkemedel ge lindriga reaktioner på injektionsstället. Tala med din

  läkare om dem och kontrollera att den behandling du får är den mest lämpliga för dig.

  Orala

  Oral behandling

  Orala DMT-läkemedel är tabletter eller kapslar som tas en eller två gånger dagligen. Eftersom de tas som vilken tablett som helst anses de vara enklast för patienten att ta själv, men de kan behöva tas mer regelbundet, vid samma

  tider på dagen, jämfört med läkemedel som injiceras.5

  Infusion

  Infusion

  Vissa DMT-läkemedel ges direkt i en ven genom infusion.5 Exakt hur behandlingen går till beror på läkemedlet, men infusionerna ges alltid på en klinik eller sjukvårdsmottagning.5 Doseringen sker betydligt mer sällan än med läkemedel

  som injiceras eller tas som tabletter eller kapslar.5 DMT-läkemedel som ges genom infusion anses ofta vara mest effektiva, men risken för allvarliga biverkningar är ofta större.5,6 Det är en gemensam uppgift för dig och din neurolog att väga nyttan och riskerna med de olika behandlingarna.

  Alternativa behandlingar har som enda mål att lindra symtomen. Det kan vara allt från fysisk träning, meditation och akupunktur till naturläkemedel och specialkost. Även om de kallas ”alternativa” är behandlingarna inte avsedda att användas i stället för de behandlingar som din läkare ordinerar. De ska ses som ”komplementära” behandlingar som eventuellt kan användas parallellt med din vanliga DMT. Rådgör alltid först med din neurolog innan du börjar med en alternativ behandling.

  Även om du inte har några symtom just nu kan de underliggande MS-processerna vara aktiva och kräva behandling. För att förhindra att sjukdomen utvecklas och förbättra det långsiktiga utfallet är det viktigt att du börjar med behandlingen så snart som möjligt efter att du har fått diagnosen. DMT som sätts in tidigt kan skydda hjärnan och förhindra att sjukdomen utvecklas, så att din prognos för framtiden blir bättre. Men hur ska du veta vilken behandling som kommer att fungera bäst för dig?

  Varje MS-patient är unik. För att du och din neurolog gemensamt ska hitta rätt behandling behöver ni ha en stark relation och vara överens om vilka målen för din MS-behandling ska vara.

  Det finns många skäl till att den som har MS kan börja fundera på att byta behandling, och det är inte så ovanligt som du kanske tror! Ibland kan det ta tid att hitta rätt behandling. Två vanliga orsaker till att byta är problem med biverkningar av läkemedel och problem med hur effektiva läkemedel är för att hantera sjukdomen.

  Problem med att tolerera läkemedel kan leda till att patienter får gå över till en annan behandling som ger dem färre biverkningar eller ett sätt att ta läkemedlet som passar dem bättre. Andra kanske upplever att behandlingen inte ger tillräckligt effektiv kontroll av symtomen och att en annan kan fungera bättre.

  Eftersom det finns så många olika MS-behandlingar att välja mellan kan det vara svårt att få grepp om vilka alternativ du har, och det är helt naturligt att du kan behöva hjälp med behandlingsbesluten.

  Tala med din neurolog om du är missnöjd med din nuvarande behandlingsplan – det är bara om din neurolog förstår hur du upplever behandlingen och vilka behandlingsmål du har som ni gemensamt kan hitta en lösning som fungerar för dig.

  avdelare

MAT-SE-2300686, V04, 01 dec 2023

Relaterat


En patient och en neurolog samtalar om behandlingsbeslut

En guide till hur du fattar behandlingsbeslut tillsammans med din neurolog

Läs om vad du kan förvänta dig av processen med att välja behandling och om hur du förbereder dig på ditt första samtal med neurologen.

Ett par diskuterar med en läkare vilka behandlingsalternativ finns det vid MS?

Vilka alternativ finns för behandling av MS?

Det finns ett antal olika sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT). Läs om de olika alternativen här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.