MS Fakta


Biverkan eller symtom?

En man som uttrycker oförstående

Vet du vad det är för skillnad mellan symtom och biverkningar?

Anteckningar

Det är viktigt för dig som patient att förstå skillnaden mellan symtom och biverkningar. Det kan underlätta dina samtal med ditt vårdteam och besluten om din behandling.

Frågetecken

MS ger många olika symtom. Troligen får du som patient även biverkningar av den sjukdomsmodifierande behandling (DMT) som du blir ordinerad. DMT är målinriktade på sjukdomsprocessen vid MS, och målet för behandlingen är ett bättre långsiktigt utfall och en bättre livskvalitet i framtiden för patienten.

Flera personer

MS skiljer sig från andra sjukdomar genom att den kan ge så många olika symtom. Därför blir det väldigt svårt för den som har MS att skilja biverkningar av behandlingen från symtom på sjukdomen. Det är ändå till hjälp om patienten har kunskap både om symtom och biverkningar eftersom det blir lättare att samarbeta med neurologen om att ta fram en effektiv behandlingsplan.

  Symtom är fysiska eller psykiska upplevelser som beror på en sjukdom. Sjukdomsprocessen vid MS påverkar centrala nervsystemet. Därför kan MS leda till många olika fysiska och psykiska symtom. Det är viktigt att komma ihåg att varje patient har sin egen upplevelse av MS och att alla inte får samma uppsättning symtom. Vilka symtom en person får beror helt på vilka områden i hjärnan som drabbas. Vissa får symtom som andra saknar helt.

  Fysiska symtom i samband med MS kan vara nedsatt rörlighet, trötthet, smärta, problem med balans, tal, syn och att svälja. MS kan också göra det svårt att koncentrera sig, göra flera saker samtidigt, lösa problem och kan även ge psykiska symtom som depression och ångest. Om du vill veta mer finns mer information om MS-symtomen här.

  Pratbubblor

  Var noga med att berätta för din läkare om dina symtom. Det är viktigt att du tar upp symtom som är nya eller förändras för att din behandlingsplan alltid ska vara så väl anpassad som möjligt till din sjukdom.

  Alla läkemedel kan ge biverkningar, det vill säga sekundära och ogynnsamma reaktioner på ett läkemedel. För att det ska vara lättare att förstå vilka biverkningar du kan få av en sjukdomsmodifierande behandling har vi samlat några av de vanligaste biverkningarna av olika typer av MS-behandlingar. Om du tittar på olika MS-behandlingar ser du att vissa biverkningar är gemensamma för alla DMT-behandlingar medan andra är mer specifika för DMT-typen eller är förknippade med hur läkemedlet ges. 

  Eftersom de påverkar immunsystemet kan alla DMT-behandlingar öka infektionskänsligheten och försämra kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på infektion som en biverkning efter behandling med en DMT. Exempel på de tydligaste tecknen på infektion är feber, frossa och svullna körtlar.

  Biverkningar kan också ha ett direkt samband med hur läkemedlet ges. Vissa DMT-behandlingar tas som tabletter via munnen en eller två gånger dagligen eller injiceras av patienten själv. Andra ges genom infusion, vilket betyder att läkemedlet ges direkt i en ven. Den typen av DMT ges på en klinik av utbildad vårdpersonal. Varje metod har sina egna biverkningar.

  Avdelare

  Injektion

  DMT-läkemedel som patienten själv regelbundet injicerar kan till exempel ge lokala reaktioner där injektionen tas. Sådana biverkningar kallas reaktioner på injektionsstället och är oftast lindriga.

  Det kan bland annat vara:

  •    Rodnad
  •    Klåda
  •    Smärta
  •    Svullnad
  •    Blåmärken

  Avdelare

  Infusion

  För DMT-läkemedel som ges genom infusion inträffar de flesta biverkningarna under och/eller upp till 24 timmar efter en infusion och kallas som grupp för infusionsrelaterade reaktioner. De kan skilja sig mellan behandlingar.

  Exempel på vanliga infusionsrelaterade reaktioner är:

  •    Huvudvärk
  •    Feber
  •    Hudutslag
  •    Illamående

  Alla biverkningar tas inte upp ovan, och biverkningarna skiljer sig mellan olika DMT-behandlingar. Det är viktigt att du känner till vilka biverkningar din MS-behandling kan ha. Men du kan också få biverkningar som inte nämns ovan och inte har rapporterats tidigare. Du kan ha nytta av att fråga din neurolog vilka biverkningar som är vanliga med den behandling du får. Om du vet vad du ska vara uppmärksam på kan du snabbare identifiera eventuella biverkningar. 

  Pratbubblor

  Var noga med att berätta för din neurolog om eventuella biverkningar. Då vet neurologen hur biverkningarna påverkar din livskvalitet och kan se till att de behandlas på lämpligt sätt.

  Neurologen som tar fram din behandlingsplan tar hänsyn till dina önskemål när det gäller behandlingen och hur både symtom och biverkningar påverkar din livskvalitet. Om du har svårt att tolerera din behandling eller har problem med att ta läkemedlet du har ordinerats kan din neurolog föreslå att du byter till en annan behandling som passar din livsstil bättre. Alternativt kanske du har nytta av ett effektivare läkemedel om bördan av dina MS-symtom är så stor att du hellre tar de kraftigare biverkningar som de effektivare DMT-behandlingarna ofta har.

Relaterat


Kvinna som skriver om att få diagnosen MS

De första 5 fakta du behöver känna till om MS

Det kan vara en stor omställning att få diagnosen MS. Vi har bett andra som har MS att beskriva hur de klarade den första fasen i sitt liv med MS.

Intima symtom

Intima symtom

Människor kan tycka att vissa MS-symtom är genanta att prata om. Här kan du läsa om problem med blåsan och sexlivet.

Kvinna på gatan ståendes med en cykel

Uppföljning av fysiska MS-symtom

Det finns flera olika sätt att övervaka följa upp dina fysiska symtom. Lär dig mer om de olika sätten här.